Thể lệ Cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”
Lượt xem: 308

Thể lệ Cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”

 

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

          Điều 1. Mục đích, yêu cầu

          - Cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ” nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; là hoạt động thiết thực hướng tới Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam Định (21/5/1963 - 21/5/2023).

          - Thông qua Cuộc thi, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những tình cảm của Bác Hồ đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nam Định và tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nam Định đối với Bác Hồ. Nâng cao niềm tự hào, làm chuyển biến sâu sắc hơn về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của cán bộ, đảng viên hăng hái thi đua, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nam Định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

          - Cuộc thi được triển khai đồng bộ, thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, bảo đảm nghiêm túc, thiết thực, công bằng, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

          - Tuyên truyền, phát động rộng rãi trong cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

          Điều 2. Đối tượng dự thi

          Tất cả công dân Việt Nam, người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

           Điều 3. Nội dung

          - Nhận thức về những giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tình cảm của Bác Hồ đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nam Định, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nam Định đối với Bác Hồ; những thành tựu về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định trong thực hiện lời căn dặn của Bác, việc học tập và làm theo Bác, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          - Khuyến khích bài dự thi có tính phát hiện, sáng tạo, sử dụng hình ảnh minh họa...; có tính tuyên truyền, giáo dục cao.

          Điều 4. Hình thức

          - Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi viết (của 01 tác giả hoặc nhóm tác giả) theo chủ đề Cuộc thi.

          - Bài dự thi viết dưới dạng văn xuôi (không sử dụng các loại hình có tính chất hư cấu), có thể viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt, nội dung chính của bài dự thi không quá 25 trang; hệ thống tư liệu, hình ảnh minh hoạ, phụ lục… không giới hạn số trang. Khuyến khích các hình thức thể hiện bài dự thi sáng tạo, hấp dẫn.

          Bài dự thi đánh máy được in trên giấy khổ A4, cỡ chữ 14, font chữ Times New Roman, giãn dòng 1.5 line, căn lề: trên 2cm, dưới 2cm, trái 3cm, phải 1.5 cm. Bài dự thi phải viết đủ ý theo đề cương gợi ý, có thể sử dụng hình ảnh, tư liệu minh họa để bài viết phong phú, trình bày sạch, đẹp, thiết kế phù hợp, có bìa, được đóng thành tập, đánh số trang theo thứ tự. Ngoài bìa ghi rõ: Bài dự thi Cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”; họ và tên, đơn vị học tập, công tác, nơi cư trú của tác giả (nhóm tác giả) dự thi.

          Điều 5. Tính pháp lý của bài dự thi

          - Bài dự thi phải đúng chủ đề, đảm bảo về nội dung, hình thức theo quy định; chưa gửi tham gia hoặc đạt giải bất kỳ cuộc thi nào ở Trung ương cũng như ở cấp tỉnh, không có tranh chấp bản quyền. Trong trường hợp phát hiện có vi phạm bản quyền tác giả, sau khi đã công bố giải thưởng, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ hủy kết quả xếp loại, thu hồi giải thưởng đối với bài dự thi đó.

          - Bài dự thi không hợp lệ nếu sao chép dưới mọi hình thức; gửi tham gia không đúng thời gian quy định.

          - Tác giả (nhóm tác giả) dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền đối với bài dự thi của mình theo đúng quy định của pháp luật. Ban Tổ chức Cuộc thi không chịu trách nhiệm giải quyết khi có xảy ra tranh chấp quyền tác giả của bài dự thi.

          Điều 6. Số lượng tham gia

          - Mỗi tác giả (nhóm tác giả) được tham gia 01 bài dự thi.

          - Các huyện uỷ, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp nhận, gửi toàn bộ bài dự thi của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân... đang sinh sống, làm việc, công tác tại địa phương, đơn vị, ngành mình về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh để tham gia Cuộc thi.

          Điều 7. Thời gian nhận bài dự thi

Thời gian cuối cùng nhận bài dự thi cấp tỉnh là ngày 25/3/2023 (theo dấu bưu điện).

          Điều 8. Địa chỉ nhận bài dự thi

          - Đối với bài dự thi của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân... trong tỉnh Nam Định: Các huyện uỷ, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh là đầu mối tiếp nhận, gửi toàn bộ bài dự thi của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân... đang sinh sống, làm việc, công tác tại địa phương, đơn vị, ngành mình về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh.

          - Đối với bài dự thi của cán bộ, đảng viên và nhân dân... ở ngoài tỉnh Nam Định gửi trực tiếp về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh để tham gia Cuộc thi.

          * Địa chỉ nhận bài dự thi: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định, số 55 Vỵ Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định (có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

          Mọi chi tiết xin liên hệ với Ban Tổ chức Cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ” (Phòng Thông tin công tác Tuyên giáo - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định, điện thoại: 0228.3866.694).

          Điều 9. Sử dụng bài dự thi

Ban Tổ chức Cuộc thi được quyền sử dụng các bài tham gia Cuộc thi (kể cả đoạt giải và không đoạt giải) để phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, in sách... tuyên truyền trong và ngoài tỉnh khi thấy phù hợp mà không phải trả bất cứ một khoản kinh phí nào cho tác giả (nhóm tác giả).

 

CHƯƠNG II
CƠ CẤU, QUY TRÌNH, CÔNG BỐ VÀ TRAO GIẢI

          Điều 10. Cơ cấu giải thưởng

          - Ban Tổ chức trao giải cho tác giả (nhóm tác giả) đoạt giải Cuộc thi, cụ thể:

          + 01 Giải Đặc biệt trị giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng);

          + 01 Giải Nhất trị giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng);

          + 03 Giải Nhì, mỗi giải trị giá: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng);

          + 05 Giải Ba, mỗi giải trị giá: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng);

          + 20 Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

          - Tùy thuộc vào chất lượng của bài dự thi, việc lựa chọn bài dự thi để trao giải thưởng không nhất thiết phải đủ số lượng các giải theo cơ cấu.

          - Căn cứ chất lượng tham gia Cuộc thi, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho tác giả (nhóm tác giả) đoạt giải Cuộc thi, các đơn vị triển khai nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả, có số lượng bài dự thi cao, có bài dự thi đoạt giải cao tại Cuộc thi.

          Điều 11. Quy trình xét chọn giải thưởng Cuộc thi

          - Thành lập Ban giám khảo Cuộc thi gồm những người có chuyên môn phù hợp với Cuộc thi.

          - Xây dựng và ban hành quy chế chấm, chọn giải thưởng. Ban Giám khảo tổ chức chấm, chọn những bài dự thi xuất sắc nhất trình Ban Tổ chức Cuộc thi để quyết định trao giải thưởng theo cơ cấu.

           Điều 12. Tổng kết, công bố và trao giải

          Tổng kết; công bố và trao giải Cuộc thi cấp tỉnh dự kiến vào dịp Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam Định (21/5/1963 - 21/5/2023).

          Thể lệ cuộc thi này được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh.

Tin mới


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Tân - Nghĩa Hưng - Nam Định
Địa chỉ: Xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang